การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2558

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาออกระเบียบการเปิดเผยข้อมูล

ผลการเรียนของนักเรียน

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"” ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2549

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดให้แล้วหรือซึ่งขัดและแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

“ข้อมูลผลการเรียน” หมายความว่า เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบและเอกสารหลักฐานการศึกษาอื่นที่สถานที่ศึกษาดำเนินการเอง ดังนี้

เอกสารควบคุมและบังคับแบบ

  1. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

  2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2)

  3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง

  1. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

  2. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)

  3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

  4. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

  5. ระเบียบสะสม (ปพ.8)

  6. แบบบันทึกคุณภาพ การเรียนรายบุคคล (ปพ.9)

  7. ข้อมูลอื่นที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เปิดเผยได้

ข้อ 5. ผู้มีสิทธิในการขอรับทราบข้อมูลผลการเรียน หมายถึง เจ้าตัว บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 6. ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ผู้ประสงค์ขอทราบข้อมูลยื่นคำร้องตามแบบที่สถานศึกษากำหนด

  2. ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย