การวัดและประเมินผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2558

เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 และให้บุคลากรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งได้วางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"" ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2549”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาระเบียบอื่นๆ ใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด1 หลักการในการวัดประเมินผลการเรียน

ข้อ 6. ให้โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลตัดสินและอนุมัติผลการเรียนทุกช่วงชั้นโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน

ข้อ 7. ให้มีการประเมินผลการเรียนในระดับชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและเลื่อนระดับชั้นเรียน

หมวด 2 วิธีการประเมินผลการเรียน

ให้ครูผู้สอนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียนโดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ

ทั้ง 4 ด้านดังนี้

1. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

2. การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

4. การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 8. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

8.1 จัดให้มีการประเมินผู้เรียน ระหว่างภาคเรียน และประเมินปลายปี

8.2 การประเมินผลต้องให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย

และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ 9. การประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

9.1 ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

9.2 การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น ให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

ข้อ 10. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

10.1 ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

10.2 การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น ให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

ข้อ 11. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11.1 ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

11.2 การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้นให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

11.3 การประเมินให้ดำเนินการตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน มาพิจารณาประกอบการตัดสิน

หมวด 3 การตัดสิน

ข้อ 12. การตัดสินการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

12.1 รายปี กำหนดเป็นผลการเรียน 8 ระดับ ตามสาระการเรียนรู้ดังนี้

คะแนน 80 - 100 ระดับ 4 ดีเยี่ยม

75 - 79 ระดับ 3.5 ดีมาก

70 - 74 ระดับ 3 ดี

65 - 69 ระดับ 2.5 ค่อนข้างดี

60 - 64 ระดับ 2 น่าพอใจ

55 - 59 ระดับ 1.5 พอใช้

50 - 54 ระดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ

0 - 49 ระดับ 0 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

12.2 การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ให้นำผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทั้ง 8 กลุ่มตลอดช่วงชั้น และได้รับผลการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุกรายวิชาถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อ 13. การตัดสินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

13.1 การตัดสินการประเมิน ให้ตัดสินเป็นรายปีและรายช่วงชั้นเป็นระดับ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”

13.2 การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

ข้อ 14. การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

14.1 การตัดสินผลการประเมินให้ตัดสินเป็นรายปีและช่วงชั้นให้พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน

เป็น 4 กลุ่มดังนี้

ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ดี มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำ มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด

ควรปรับปรุง มีพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

14.2 การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

ข้อ 15. การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15.1 การตัดสินผลการประเมิน ให้ตัดสินเป็นรายปีและรายช่วงชั้น เป็นระดับ “ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน”

15.2 การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

ข้อ 16. การตัดสินการผ่านช่วงชั้น การตัดสินการผ่านช่วงชั้นให้พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

16.1 การผ่านช่วงชั้นที่ 1 , 2 และ 3 (ภาคบังคับ)

16.2 ได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

16.3 ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์

16.4 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์

16.5 ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์

หมวด 4 บทเฉพาะกาล

ข้อ 17. การตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงชั้น

การพิจารณาการตัดสินการผ่านช่วงชั้นหากพบข้อบกพร่องของผู้เรียนใดให้นายทะเบียนแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่องจนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการผ่านช่วงชั้นจนครบสมบูรณ์ จึงเสนอชื่อให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียน