วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่โพสต์: Jan 14, 2020 7:8:8 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม