วันอาเซียน

วันที่โพสต์: Aug 14, 2019 4:15:2 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามแนวหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook ในกิจกรรมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรม และมอบรางวัลจากเข้าร่วมฐานกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีนายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม