รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่โพสต์: Sep 29, 2020 9:14:33 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม