เว็บไซต์ครูและบุคลากร

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมชาย คำพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน