เว็บไซต์ครูและบุคลากร

ผู้บริหารโรงเรียน

นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ นางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรุณี สมวัน

นางเสาวนิตย์ ศิริภาษณ์

นางสาววัชรี สมวัน

นางสาวกัณณ์ภัสสร์ ทำประดิษฐ์