โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนิภรณ์  ศรีชนะ และ เด็กหญิงณัฐรดา  สายนวล ที่ด้รับรางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ระดับประเทศ   

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”    ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงพิชญาภัค  สมดี, เด็กหญิงชัญญาวีย์  น้อยจันทร์, เด็กหญิงกฤติยาภรณ์           พั้วสุข, เด็กหญิงกุลภัสชาภรณ์ ชัยเปี่ยมวราโชติ, เด็กหญิงณิณัชชา  หาญถนอม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT) 100  คะแนน เต็ม    

รงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”    ขอแสดงความยินดีกับ       เด็กชายจิรายุ งิ้วลาย  นักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี ผลสอบระดับชาติ ( NT) วิชาคณิตศาสตร์ 100  คะแนน เต็ม    

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”    ขอแสดงความยินดีกับ       เด็กหญิงนาขวัญ  ผาหอมสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี ผลสอบระดับชาติ ( O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100  คะแนน เต็ม

วันที่ 2  เมษายน  2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน   "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อและตัดต่อวีดีโออย่างง่าย โดยใช้ Platform Canva For Education ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายกิติศักดิ์ เสนานุช        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่  

วันที่ 27  มีนาคม  2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ปทุมมาสงเคราะห์”    ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในระดับ  ชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3)  ประจำปีการศึกษา 2566  คลิกที่นี่    

วันที่ 26  มีนาคม  2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน   “ปทุมมาสงเคราะห์”    ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566    คลิกที่นี่     

วันที่ 25 มีนาคม 2567  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา   1 ปี นำโดย นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  นายอนุพงษ์   ปริบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา นายเดช  ปาจริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) ครั้งที่ 1 แก่ นางวิชชุดา    พั้วสุข นายกำพล สุวรรณโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”    คลิกที่นี่     

วันที่ 25 มีนาคม 2567  นายกิติศักดิ์ เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านกกสะตี วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษาดูงาน    คลิกที่นี่

วันที่ 22 มีนาคม 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดยนายกิติศักดิ์  เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน   “ปทุมมาสงเคราะห์” ประชุมร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน    คลิกที่นี่

วันที่ 22 มีนาคม 2567  นายกิติศักดิ์ เสนานุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วย นายกำพล สุวรรณโคตร นางวิชชุดา พั้วสุข          รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนโพนศิลาวามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย    เขต 1 ศึกษาดูงาน 

15 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอขอบพระคุณคุณตาอ่วม อาจทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 

                         คลิกที่นี่

วันที่ 12 มีนาคม 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศ  กำกับ  ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    เขต 1      คลิกที่นี่

วันที่ 9-10  มีนาคม 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "CKS. Youth U-12 Cup    ครั้งที่ 2" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเชียงคาน    คลิกที่นี่

วันที่ 8  มีนาคม 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน     "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมอำลาให้กับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566   คลิกที่นี่

วันที่  7  มีนาคม 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน     “ปทุมมาสงเคราะห์” ​ ประชุมคณะกรรมการ​ภาคี​ 4 ฝ่าย เพื่อขอความเห็นชอบ​จัดซื้อหนังสือ​แบบเรียน ปีการศึกษา​ 25667 ขอ​ขอบคุณ​คณะกรรมการ​ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป  คลิกที่นี่

วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นายกิติศักดิ์ เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงานมหกรรม Open House Portfolio and Marketing day ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสนองนโยบายการเปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียนในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน      ขอขอบพระคุณนายนิติกร ศิรินิกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบพระคุณแขก  ผู้มีเกียรติ   ผู้ปกครองนักเรียน   ที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้      คลิกที่นี่

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"   รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์  ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี  ท่านวีระ  พลอยครบุรี   ท่านวีระชัย   สดสุชาติ นิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์  พร้อมด้วย          นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  และนายสุจิน     มีชัย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 1 ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ คลิกที่นี่

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  นำโดยนายกิติศักดิ์ เสนานุช          ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”         รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุจิน มีชัย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจลูกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)       ปีการศึกษา 2566   คลิกที่นี่

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นายกิติศักดิ์ เสนานุช          ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกำพล สุวรรณโคตร              รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน    เข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกความสำคัญ และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และนำหลักธรรมไปดำเนินในชีวิตประจำวัน  ณ วัดโพนชัย และวัดศรีคุณเมือง   คลิกที่นี่

[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]