วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน โดยมี นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธี  คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพนชัย และวัดสันติวนาราม เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖   คลิกที่นี่

วันที่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๖  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยนางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรีนนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงาน คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์  คลิกที่นี่

วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑ รอบที่ ๑ ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด โดย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คลิกที่นี่

วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยนางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง ๔ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม  คลิกที่นี่

วันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลเชียงคาน จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน โดย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพในวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  คลิกที่นี่ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   คลิกที่นี่ 

เมื่อวันที่  ๑๓ กรฎาคม  ๒๕๖๖  นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน   คลิกที่นี่

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  ขอเชิญชวน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้สมัครเข้าใช้งานของระบบ MOE Safety Center  ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก  Digital   Based Management เป็นรูปแบบวิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยดหลือนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการป้องกัน คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   คลิกที่นี่ 

เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นายยุทธศักดิ์ อารภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    คลิกที่นี่

กิจกรรมวิถีพุทธประจำสัปดาห์ตามการขับเคลื่อนโครงการวิถีพุทธให้เป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการขัดเกลา และยกระดับจิตใจของนักเรียนทุกคน ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมในอนาคตอย่างแท้จริง    คลิกที่นี่ 

เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยพระคุณเจ้า พระมหาณัฐกร ณฏฐกโร เจ้าคณะตำบลเชียงคาน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน    คลิกที่นี่

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำนักเรียนตัวแทนกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๒ กิจกรรม ๑)กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ เด็กหญิงนาขวัญ ผาหอมสุข ๒)กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์ มิ่งแนน

   🥇และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาขวัญ ผาหอมสุข ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป    คลิกที่นี่