เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เข้าร่วมการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 8-10 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และการนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Meet รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศติดตามโครงการพัฒนายุวฑูตความดี สู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่