โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

นายกิติศักดิ์  เสนานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ายกำพล  สุวรรณโคตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิชชุดา พั้วสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Intensive English Program(IEP)

นายกิติศักดิ์ เสนานุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมคณะครู เข้าพิธีรับมอบโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นายกิติศักดิ์  เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกำพล  สุวรรณโคตร นางวิชชุดา  พั้วสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่ผาสาดลอยเคราะห์ “งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 113 ปี อำเภอเชียงคาน“ ตลอดเส้นถนนคนเดินเชียงคาน 

แสดงความยินดี

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  (รูปภาพเพิ่มเติม)

รับการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดื่มในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ ปทุมมาสงเคราะห์”      รับการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดื่มในโรงเรียน รวมถึงความปลอดภัยด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จาก อำเภอเชียงคาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคาน หน่วยบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเชียงคาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   (รูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่บุคคลสำคัญด้านวรรณกรรม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีการจัดการประกวดระบายสีตัวละครเรื่องพระอภัยมณี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการตอบปัญหาวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี                       (รูปภาพเพิ่มเติม)

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง