วิสัยทัศน์ พันธกิจ

"โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

วิสัยทัศน์ 

        " เสมอภาคทางการศึกษา  พัฒนาสู่สากล  ชุมชนมีส่วนร่วม "

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ที่บูรณาการกับการปลูกจิตสำนึกรักชาติวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น   

4. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. จัดระบบการกระจายอำนาจด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไป

6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


หน้าเว็บย่อย (1): แผนภูมิการบริหารงาน
Comments