กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน แนบ 308 เวรเดือนมกราคม 2564.pdf กับ คำสั่งประจำปี 2563
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 295 พัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 294 ทดสองการอ่านการเขียน ครั้งที่ 2.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 289 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 287 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 286 โครงการศึกษาธิการจิตอาสาบำเพ็ญปรโยชน์.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 285 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือยุวกาชาด.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 284 คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนการศึกาานักเรียน.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 283 คณะกรรมการจ่ายเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 280 รับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 278 แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 277 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 274 แต่งตั้งครูสายชั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 273 จัดหา จัดซื้อ และตรวจรับโครงการห้องเรียนคุณภาพ.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 270 เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 269 คำสั่งมอบหมายงานที่ .pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 268 คณะกรรมการควบคุมห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 265 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 264 ตรวจรับเอกสารมอบหมายงานในหน้าที่.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 260 เวรเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 255 รับสมัครครูสอนดนตรี.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 254 ตรวจนับครุภัณฑ์นาฎศิลป์.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 249 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 244 ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี.pdf
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน อัปเดต 241 อบรมครอบครัวคุณธรรม.pdf

เก่ากว่า | ใหม่กว่า