เว็บไซต์ครูและบุคลากร

                                                                       ผู้บริหารโรงเรียน
                                                                               นายสมชาย  คำพิมพ์                                                        
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน      

                        นางสาวภัทราภรณ์  พรมดี                                 นายยุทธศักดิ์   อารยภัทรวงศ์
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       สายชั้นปฐมวัย


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางฐิตาภา  จันมาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายสมบูรณ์  ทิพรส
นางวาสนา  วงษ์วชิรโชติ


สายสนับสนุนการสอน
นายกตัญญู  เวชสวัสดิ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีงาม
นางสาวอารดา  ทองสายออ
Mr.Rico  Laxamana
Mrs.Willy  Ann T.Sacazan
Comments