เว็บไซต์ครูและบุคลากร

                                                                       ผู้บริหารโรงเรียน
                                                                               นายสมชาย  คำพิมพ์                                                        
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน      

                                                                 นายยุทธศักดิ์   อารยภัทรวงศ์
                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                     
       สายชั้นปฐมวัย


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางวาสนา  วงษ์วชิรโชติ


สายสนับสนุนการสอน
นายกตัญญู  เวชสวัสดิ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายธนพล  พิละมาตย์

นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีงาม
นางสาวอารดา  ทองสายออ
Mr.Rico  Laxamana
Mrs.Willy  Ann T.Sacazan
Comments