เว็บไซต์ครูและบุคลากร

ผู้บริหารโรงเรียน

                     นายสมชาย  คำพิมพ์                                                        นายสุวรรณ  มุงบู่แว่น
                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

       สายชั้นปฐมวัย
นางสาวกชพร  กำเหนิด
นางสาวแก้วเกิด  หงษา
นางสาววรารัตน์  กุลวงษ์
นางสาวสุนิษา  นาผล
นางสาวจิราพร  ชินบุตร


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางเกษรา  บับภาสังข์
นางสาวภัทริกา  อาจจุลฬา
นางละมัย  ศรีอรรคพรหม
นางสรวงสุดา  แก้วอุดรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางอรุณี  สมวัน
นางฐิตาภา  จันมา
นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
นายพิทักษ์  แสงสีดา
นางศิวนาถ  คุณาธิปสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางวาสนา  วงษ์วชิรโชติ
นายสมบูรณ์  ทิพรส
นางขนิษฐา  เจียมไทยสงค์
นางสุดาภรณ์  สนธิมูล

สายสนับสนุนการสอน
นายนิรุต  กองขา (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
นายกตัญญู  เวชสวัสดิ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางฉลวย  สุวรรณพรรค
นางอารุณ  มังบู่แว่น
นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา
นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
                   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางราตรี  บงแก้ว
นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
นางลำพูน  สุวรรณศรี
นางสาวขนิษฐา  นันทะนา
นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
นายภานุพงศ์  คำพิมพ์


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาววัชรี  สมวัน
นายบุญชู  เครื่องกลาง
นายอภินันท์  หาดทะวายการ
นายวีระยุทธ  เรืองธรรม
นางสาวอัญญานี  ทองคำ
นายอานันท์  อ้วนนวน


สายห้องเรียนพิเศษ
นางนิววรรณ  ทิมเขียว
นางสาวชุตินันท์  ศิริชัยวิริยะ
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีงาม
นางสาวอารดา  ทองสายออ
Mr.Rico  Laxamana
Mrs.Willy  Ann T.Sacazan
Comments